【ZA Bank每星期抽獎】入$1蚊🐔贏高達$5,000

ZA Bank 大抽獎,入 $1 蚊雞贏高達 $5,000 現金

ZA Bank 眾安銀行迎新優惠喺 7 月已經完左,事隔半個月佢地又搞緊個抽獎活動!由 2020-08-18 至 2020-09-30 嘅每一個星期 (由逄星期二至星期一計),只要你用佢「入錢易」由其他銀行戶口過 $1 蚊雞去 ZA 戶口,就可以參加抽獎赢高達 $5,000 現金獎!

ZA Bank 眾安銀行「入錢易 中獎更易」活動詳情

ZA Bank「入錢易」嘅原理就係喺 ZA 入邊綁定其他銀行賬戶,然後直接喺 ZA app 入邊由其他銀行過數入你 ZA 戶口。簡單講就係只要開 ZA 一個 app,唔需要開另一間銀行個 app,就可以轉賬入去 ZA!

ZA Bank 官方網誌已經有「入錢易」設定教學,LookerSan 喺呢度唔多講啦。

抽獎會每星期進行一次,只要你果個星期有用「入錢易」過 $1 蚊雞入去 ZA 戶口,就會自動參加抽獎。

每星期會有 101 名得獎者,大獎一名可得 $5,000,其餘 100 人可得每人 $100,都唔錯啊!

頭盔位總結:

  • 2020-08-18 或之前開左戶 (即係2020-08-19 或打後冇你份啊)
  • 每人每星期可以參加一次 (即係總共參加最多 6 次)
  • 用「入錢易」轉賬  $1 蚊雞 都可以
  • 獎金會喺 2020-10-09 存入你 ZA 戶口
  • 條款要開 app 搵 (更多 > 關於 ZA)

眾安銀行 ZA Bank「入錢易」抽獎日期和結果公佈日

ZA Bank 《入錢易 中獎更易》得獎名單

舉行日期抽獎日及
結果公佈日
獎賞
2020年8月18日 – 2020年8月24日2020 年 8 月 25 日1名$5,000元現金獎賞; 100名$100元現金獎賞
2020年8月25日 – 2020年8月31日2020 年 9 月 1 日1名5,000元現金獎賞; 100名100元現金獎賞
2020年9月1日 – 2020年9月7日2020 年 9 月 8 日1名5,000元現金獎賞; 100名100元現金獎賞
2020年9月8日 – 2020年9月14日2020 年 9 月 15 日1名5,000元現金獎賞; 100名100元現金獎賞
2020年9月15日 – 2020年9月21日2020 年 9 月 22 日1名5,000元現金獎賞; 100名100元現金獎賞
2020年9月22日 – 2020年9月30日2020 年 10 月 6 日1名5,000元現金獎賞; 100名100元現金獎賞

Leave a Reply

Your email address will not be published.